نویسندهislamizad

دومین کنفرانس بازاریابی محتوایی، این‌بار یک تجربه‌ی تازه است!

پس از برگزاری اولین دوره‌ی کنفرانس بازاریابی محتوایی ایران در اسفند سال ۱۳۹۷، بنا داشتیم تا رخدادی منظم و سالانه را بنا بگذاریم. همه‌ی برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری رویداد در اسفند سال ۱۳۹۸ انجام شد، اما ویروس عالم‌گیر کرونا، مجال برگزاری را از ما گرفت. تا همین یکی-دو ماه پیش هم، منتظر و امیدوار بودیم که شرایط به گونه‌ی دیگری پیش برود تا بتوانیم این رویداد را نظیر دوره‌ی نخست آن، به شکل حضوری...