حامیان

برگزاری کنفرانس بازاریابی محتوایی ایران، بدون حضور و همراهی حامیان مهربان‌مان ممکن نبوده و نیست. از حضور و همراهی‌شان، بسیار کمک گرفتیم و همه‌ی آن‌ها در زمره‌ی دوستان‌مان قرار دارند.


حامیان راهبردی


حامیان معنوی و رسانه‌ای