برنامه اجرایی

عنوانشروعپایانسخنران و توضیحات
افتتاحیه۱۰:۰۰۱۰:۱۰
محتوای آموزشی، آموزش محتوایی۱۰:۱۰۱۰:۴۰عادل طالبی
پویایی در محتوا۱۰:۴۰۱۱:۱۰رضا واعظی
وقتی محتوا روی فرم است!۱۱:۱۰۱۱:۴۰یوسف فراهانی
پنل با موضوع قیمت تولید محتوا۱۱:۴۰۱۳:۱۰
زمان استراحت۱۳:۱۰۱۳:۴۰
سئو، مسیر درست یا بیراهه؟۱۳:۴۰۱۴:۱۰حمیدرضا اعتدال‌مهر
معادله موفقیت در استراتژی محتوا۱۴:۱۰۱۴:۴۰حسین وحدانی
محتوا و فریلنسینگ؛ راستی‌ها و ناراستی‌ها۱۴:۴۰۱۵:۱۰مونا دژبان
در باب محتوای ویدئویی۱۵:۱۰۱۵:۴۰ابی زندی
صدا، میکروفون، حرکت۱۵:۴۰۱۶:۱۰احسان طریقت
حرف مردم!۱۶:۱۰۱۷:۴۰مرتضی شجاعی اصل
اختتامیه۱۷:۴۰۱۸:۰۰